New Page 1
Tuân thủ chính sách

Tuân thủ chính sách

Để thiết lập và thực hiện chính sách dựa trên rủi ro, thủ tục và quy trình tuân thủ pháp luật và các quy định của các quốc gia và chính phủ liên bang và các khu vực pháp lý mà chúng tôi phục vụ, cũng như bảo vệ Hồng Lan khỏi hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuân thủ chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (ATF).

Hồng Lan
cam kết để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tích cực tăng cường thực hiện trên tất cả các đại lý và các phóng viên trước khi kinh doanh. Tất cả kiều hối được xử lý bởi Hồng Lan được sàng lọc với tăng cường kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hồng Lan cũng tuân thủ với Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC ").
 
Ban tuân thủ chính sách Hồng Lan được tạo dựng để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn liên quan đến AML, OFAC và ATF, và các chính sách và thủ tục của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến​​, câu hỏi, hoặc hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại honglancompliance@gmail.com hoặc gọi (714) 891-8939, Fax (714) 891-993

Hong Lan is licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and other States
Copyright © 2019 Hong Lan Money Transfer. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M