New Page 1
Các website hữu ích
Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FINCEN)
www.fincen.gov
 

Hiệp hội quản lý chuyển phát tiền
www.mtraweb.org
 

Tổ chức Alert Global Media, nhà xuất bản Money Laundering Alert (Báo Cáo Rửa Tiền)
www.moneylaundering.com
www.lavadodinero.com
 

Hiệp hội các chuyên gia chống rửa tiền
www.acams.org
 

Trang web cho các doanh nghiệp về dịch vụ tiền
www.msb.gov


Cơ quan quản lý thông tin liên lạc Nhà nước
www.msb.gov/pdf/msbstatecontactsfinal.pdf 
 

Sở Thuế - Internal Revenue Services (IRS)
www.irs.ustreas.gov
 

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
 

Giao dịch tài chính và Trung tâm Báo cáo phân tích của Canada
www.fintrac.gc.ca


Australia
www.austrac.gov.au

Hong Lan is licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and other States
Copyright © 2019 Hong Lan Money Transfer. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M